Blog | Kansen sector transport en logistiek

Met een gunstige geografische ligging en een goed ontwikkelde logistieke infrastructuur is Nederland een aantrekkelijk vestigingsland voor opslagbedrijven, die een groeiende vraag zien als gevolg van e-commerce. Het afgelopen jaar zijn de onlineverkopen in verschillende landen in Europa (opnieuw) substantieel toegenomen. Deze stijging zorgt voor een hoge vraag naar specifiek logistiek vastgoed: gesitueerd rond logistieke hotspots met voldoende ruimte. 'Doordat efficiëntie in de distributie van internetverkopen belangrijk is, worden hoge eisen gesteld aan nieuwe opslagfaciliteiten. Zo zijn flexibiliteit en snelheid van cruciaal belang', bericht ABN AMRO in haar 'Visie op Opslag', onderdeel van 'Visie op sectoren 2015'.

Opslag profiteert van aantrekkende economische groei

Ook in de toekomst verwacht ABN AMRO dat de opslag profiteert van de aantrekkende economische groei in de eurozone. De particuliere bestedingen nemen toe en de grondstofprijzen, zoals bijvoorbeeld olie, zijn gedaald en lijken zich te stabiliseren. Dit leidt ertoe dat bedrijven grondstoffen inkopen in afwachting van een prijsstijging, wat resulteert in een lichte groei van het aantal vierkante meters opslagruimte. 'Veel logistieke bedrijven zien hun behoefte aan logistieke opslagruimte de komende jaren stijgen en de markt speelt hierop in'. Uitdagingen zijn er ook; de snelle ontwikkeling van en de hoge eisen aan de locatie en aan de uitrusting van logistiek vastgoed zorgen ervoor dat opslagfaciliteiten eerder dan voorheen verouderd zijn. De tweedeling tussen oud en modern kan daardoor toenemen en het verschil in huur kan vooral bij oudere faciliteiten druk op de marges geven.

Dynamiek vraag creatieve facilitaire partners

Deze dynamiek vraagt om creatieve facilitaire partners die 24/7 meebewegen met de logistieke dienstverlener, veiligheid waarborgen en als smeerolie fungeren binnen de logistieke keten. Een transporteur of logistiek dienstverlener heeft namelijk maar één prioriteit ... 'het beschikbaar stellen van de juiste goederen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheid, tegen minimale kosten'.

Veilige werkplek, beveiligde locatie en gecontroleerde logistieke keten

Veiligheid en beveiliging zijn eveneens belangrijk, maar hebben voor de ondernemer vaak minder aandacht. Vanwege een grote diversiteit aan risico's spelen drie factoren echter een wezenlijke rol. Logistieke dienstverleners hebben belang bij een veilige werkplek voor hun medewerkers, beveiliging van het logistieke centrum en omliggende terreinen en een gecontroleerde opslag, overslag en distributie van zendingen. Daarnaast zijn logistieke dienstverleners gehouden aan internationale wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld van belangenorganisatie Transport Asset Protection Association (TAPA), de International Ship and Port Facility (ISPS) code, Authorised Economic Operator (AEO) richtlijnen, etc. Ook als voorgaande wet- en regelgeving niet volledig op een ondernemer van toepassing is, blijft en goed inregelen van veiligheid en beveiliging belangrijk. De sector loopt immers een bovengemiddeld risico op (interne) fraude, inbraak, diefstal, smokkel of andere vormen van (georganiseerde) criminaliteit.

Effectief invullen van integrale veiligheid

Om optimaal in te spelen op de kansen die er liggen voor de sector, zijn creatieve facilitaire partners essentieel. Bijvoorbeeld een partner die effectief inhoud geeft aan integrale veiligheid. Een partner die oplossingen aandraagt op het gebied van beveiliging (security) en veiligheid (safety), zowel in een fysieke omgeving als online. Integrale oplossingen bestaan uit een effectieve mix aan organisatorische, elektronische en bouwkundige maatregelen, waarbij robottechnologie een waardevolle aanvulling is op meer traditionele concepten.

Logistieke dienstverleners die zich slechts concentreren op individuele beveiligingsmaatregelen, en die inkopen tegen zo laag mogelijke (eenheids)tarieven, zien hun concurrentiepositie op termijn verslechteren. Beveiligingspartners die hen hier zondermeer in faciliteren slaan de plank ook mis. Op korte termijn worden wellicht oplossingen geboden en blijft omzet voor de leverancier behouden, op langere termijn hebben zowel leverancier als opdrachtgever meer belang bij creatieve integrale oplossingen. 


Menno van der Zalm is sales directeur bij Trigion Beveiliging

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen